Haiem
NameDateHeaderFull namePlace of origin
Aym 1451 Haiem Bonac Aym Arles
Haim 12th c. Haiem Haïm fils de Hananel Cohen
15th c. Chouchane Haïm Soussan Oran
Hajim 1334 Vive Vivelinus (et son frère Hajïm) Strasbourg
Hayem 1595 Haiem Hayem ben Meyer Metz
Haym 1500 Haiem Haym Isenheim
Hayum 13th c. Levy Hayum Levi Francfort
Hayya 1346 Haiem Hayya ben Hayyim de Serre
Hayyim 1343 Haiem Hayyim Nathan Marseille
1346 Haiem Hayya ben Hayyim de Serre
1405 Haiem Jacob ben Hayyim dit Compard Vidal
Hayym 13th c. Haiem Hayym Narbonne, Mantes, Falaise
1288 Haiem Hayym de Brinon
Heyim 1334 Haiem Heyim Strasbourg
Heyum 1502 Friedberg Heyum von Fr. Francfort