Asch
NameDateHeaderFull namePlace of origin
Acer 12th c. Lombard Acer le Lombard Nottingham
Acher 1195 Halevy Acher ha-Levi Spire
13th c. Asch Acher ben Jechiel Bâle
Ascher 1196 Asch Ascher ha Lévy de Vitry Worms
1342 Asch Ascher ben Abr. Lunel
1468 Asch Ascher ben Moise Arles
Oscher 1495 Asch Oscher de Lutzelbourg